دوشنبه 8 خرداد 1396_ 02 رمضان 1438 _ 29 مه 2017
اوقات شرعی 
 
  پارکهای علم و فنآوری

فهرست شهرک‌ها و پارک‌های علم و فناوری

پارک فناوری پردیس

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وابسته به دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری مدرس وابسته به دانشگاه تربیت مدرس