معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه ی منابع 


سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه ی منابع 
مسئول دفتر: ایروانی
 شماره تماس: 84694100-84694101