دوشنبه 4 ارديبهشت 1396_ 26 رجب 1438 _ 24 آوریل 2017
اوقات شرعی 
 
  حوزه معاونت فنی و عمرانی

 
معاونت فنی و عمرانی : حسن کریمی 
مسئول دفتر : محمد عزیزی 
تلفن : 84694205                                  فاکس : 84694242