دوشنبه 8 خرداد 1396_ 02 رمضان 1438 _ 29 مه 2017
اوقات شرعی 
 
  حوزه معاونت فنی و عمرانی

 
معاونت فنی و عمرانی : حسن کریمی 
مسئول دفتر : محمد عزیزی 
تلفن : 84694205                                  فاکس : 84694242