دوشنبه 8 خرداد 1396_ 02 رمضان 1438 _ 29 مه 2017
  مرکز برنامه ريزي،نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات


 رئيس مرکز برنامه ريزي،نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات : علي اصغر انتظارخير

مسئول دفتر : فرزاد قهرمانی _  خانم جمشیدی

تلفن : 84693302

فکس : 84693941