جمعه 31 شهريور 1396_ 02 محرم 1439 _ 22 سپتامبر 2017
  مرکز برنامه ريزي،نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات


 رئيس مرکز برنامه ريزي،نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات : علي اصغر انتظارخير

مسئول دفتر : فرزاد قهرمانی _  خانم جمشیدی

تلفن : 84693302

فکس : 84693941