دوشنبه 8 خرداد 1396_ 02 رمضان 1438 _ 29 مه 2017
  دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاریمدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری : علیرضا قاسمی فرزاد 

مسئول دفتر : آقای فلاحی

شماره تماس :  84694011