دوشنبه 4 ارديبهشت 1396_ 26 رجب 1438 _ 24 آوریل 2017
  دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاریمدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری : علیرضا قاسمی فرزاد 

مسئول دفتر : آقای فلاحی

شماره تماس :  84694011