جمعه 4 اسفند 1396_ 06 جمادى الثانية 1439 _ 23 فوریه 2018
اوقات شرعی 
 
  سیاستهای اطلاع رسانی
  • اهم وظایف شورای اطلاع رسانی استان
  • الف - سياست گذاري و تبيين خط مشي اطلاع رساني از عملكرد و دستاوردهاي حوزه هاي مختلف استان
  • ب - تدوين و ترسيم جهت گيري جامع اطلاع رساني و مطبوعاتي استان
  • ج - ساماندهي گردش اطلاعات در استان به نحوي كه نوع بهره دهي و سامانه ارتباطي در هر دستگاه با شوراي اطلاع رسانيمشخص باشد. (اين مهم از طريق تعامل با رابطين خبري كه براي هر حوزه تعريف مي گردد محقق مي شود)
  • د - تعیین خط و مشی ها و راهبردهای لازم برای هدایت افکار عمومی در جهت تسهیل انجام وظایف دستگاه ها ونهادهای مختلف استان
  • ه - تبیین خط مشی ویژه رسانه ای و اطلاع رسانی در مواقع خاص در استان نظیر ایام انتخابات، سفرهیات محترم دولت به استان، حوادث امنیتی، سوانح و حوادث غیر مترقبه و ...
  • و - نظر سنجی و ارزیابی افکار عمومی در حوزه های مختلف مربوط به استان و یا واگذاری این مأموریت به مراجع معتبر ديگر
  • ز - نظارت و ارزیابی مستمر بر تعامل و هماهنگی دستگاهها و واحدهای تابعه از نظر نوع هماهنگی با شورای اطلاع رسانی و اجرای مصوبات آن و ارائه گزارش به استاندار
  • ح - پیش گیری از تولید اخبار مخّرب و تدوین پاسخ های مناسب به شبهاتی که به نحوی مربوط به فعالیت های دستگاه های اجرایی استان باشد
  • ط - انجام هرگونه امور محوله از طرف استاندار یا شورای معاونین استانداری یا سایر مراجع ذیربط