اوقات شرعی 
 
  فرم لیست افراد شاغل در دفتر پیشخوان
  • توجه: *ردیف اول لیست مشخصات دارنده پروانه باشد.
  • *مشخصات درخواستی کلیه افراد شاغل در دفتر به صورت کامل در سایر سطرها درج شوند.
  • *فرم را پرینت گرفته و با امضاء دارنده پروانه (برای دفاتر حقوقی صاحبین امضاء طبق اساس نامه) و مهر دفتر به دبیرخانه کار گروه ارائه نمایید.
  • *فرم لیست اشتغال را علاوه بر ارائه فیزیکی، به صورت word نیز به ایمیل pishkhan.th@gmail.com  ارسال شود.