Aa
يکشنبه 14 آذر 1400
En Fa

اسناد مالی - سامانه شفافیت

عملکرد اعتبارات هزینه ای شش ماهه اول سال 99(استانی)
فصل مبلغ(ریال)
اول (حقوق، اضافه کار،عیدی ،...) 264/604/013/873
دوم (هزینه های جاری ،قراردادها،حقوق نیروهای قراردادی،....) 115/325/495/678
ششم (رفاهیات شامل ایاب و ذهاب،غذا،رفاهیات،...) 94/38/630/177
هفتم (دیون،اجاره،بیمه و....) 10/790/507/025
جمع 485/458/646/753
عملکرد اعتبارات دارائیهای سرمایه ای شش ماهه اول سال 99(استانی)
هفتم (حق الزحمه نیروهای طرحی) 35/720/000/000