اوقات شرعی 
 
  اطلاعیه عدم صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

•با عنایت به  اشباع شهر تهران و شهرستانهای استان بعلت صدور بدون ضابطه پروانه دفاتر پیشخوان در سنوات گذشته و همچنین

عدم توجیه اقتصادی و ورشکستگی اکثر دفاتر پیشخوان خدمات دولت به دلیل عدم انعقاد قرارداد همکاری دستگاههای ارائه دهنده

 خدمات با دفاتر پیشخوان ، در حال حاضر طبق دستور کارگروه راهبری صدور مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت مقدور نمی باشد .

 
  اطلاعیه عدم صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

•با عنایت به  اشباع شهر تهران و شهرستانهای استان بعلت صدور بدون ضابطه پروانه دفاتر پیشخوان در سنوات گذشته و همچنین

عدم توجیه اقتصادی و ورشکستگی اکثر دفاتر پیشخوان خدمات دولت به دلیل عدم انعقاد قرارداد همکاری دستگاههای ارائه دهنده

 خدمات با دفاتر پیشخوان ، در حال حاضر طبق دستور کارگروه راهبری صدور مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت مقدور نمی باشد .

 
  اطلاعیه عدم صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

•با عنایت به  اشباع شهر تهران و شهرستانهای استان بعلت صدور بدون ضابطه پروانه دفاتر پیشخوان در سنوات گذشته و همچنین

عدم توجیه اقتصادی و ورشکستگی اکثر دفاتر پیشخوان خدمات دولت به دلیل عدم انعقاد قرارداد همکاری دستگاههای ارائه دهنده

 خدمات با دفاتر پیشخوان ، در حال حاضر طبق دستور کارگروه راهبری صدور مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت مقدور نمی باشد .