اوقات شرعی 
 
  فازها و مراحل اجرای نظام پیشنهادها

  •  فرایند کلی نظام پیشنهادها را پس از استقرار صحیح آن را می توان در مراحل فوق خلاصه کرد. شرح این مراحل عبارتند از:
1.    ارائه پیشنهاد:  در این مرحله فرد، در زمینه موضوعاتی که مربوط به حیطه کاری خود است و یا موضوعاتی که به صورت فراخوان پیشنهاد ارائه شده است، پیشنهادهای خود را ارائه می کند.
2.    بررسی پیشنهاد:  در این مرحله که خود به مراحل دیگری تقسیم می شود، پیشنهاد ارائه شده از لحاظ دارا بودن شرایط اولیه پیشنهاد و همچنین از لحاظ قابلیت اجرا از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتیکه پیشنهاد ارائه شده مورد تایید قرار گرفت، پیشنهاد به اجرا در خواهد آمد.
3.    اجرای پیشنهاد:  با توجه به شرایط موجود در سازمان، برای پیشنهاد تایید شده، زمان و مجری تعیین می گردد و بدین ترتیب پیشنهاد دریافت شده اجرایی می گردد.
4.    اجرای نظام انگیزشی:  با توجه به این مطلب که پیشنهادها دارای اثرات مثبت مادی و معنوی قابل توجهی برای
سازمان ها هستند، لذا استقرار سیستم انگیزشی که از طریق آن از پیشنهاددهندگان، مجریان پیشنهاد و بررسی کنندگان آن تقدیر بعمل آید ضروری است.