اوقات شرعی 
 
  موارد خارج از چارچوب نظام پيشنهادها

1-    شكايات
2-    درخواست هائي كه به مديريت مربوط مي شود
3-    مواردي كه جزو وظايف جاري فرد باشد مگر آنكه پيشنهاد براي تغيير در رويه انجام كار و در جهت بهبود بوده و يا وظيفه فراموش شده فرد باشد .
4-    پيشنهادهاي مربوط به سازماندهي پرسنل (عزل و نصب كاركنان)
5-    تكرار مواردي كه در گذشته حل شده يا در محل كار به اجرا گذاشته شده است.