اوقات شرعی 
 
  شرايط عمومي پذيرش پيشنهاد

1.    پيشنهاد جديد بوده و جزو فعاليت هاي در حال انجام سازمان نباشد.
2.    پيشنهاد بايد توجيه فني ، اقتصادي ، كاربردي و يا كيفي داشته باشد.
3.    پيشنهاد بايستي قابليت اجرا داشته باشد
4.    پيشنهاد بايد قابل استفاده در شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان بوده و يا به نحوي به تجهيزات سرمايه اي اين شركت و ارتقاي سطح كيفي در صنعت برق كشور مرتبط باشد.
5.    پيشنهاد در قالب قرارداد كارشناسي و يا پروژه تحقيقاتي قبلا اجرا و يا تصويب نشده باشد.
6.    ايده هاي جديد و مناسبي كه به هر دليل قابليت اجرايي نداشته باشند ، بعنوان ايده غيرقابل اجرا پذيرفته مي شوند