اوقات شرعی 
 
  اهداف نظام پیشنهادها

1.    ايجاد فرصت براي کارکنان در شناخت، پرورش و تقويت استعدادها و توانايي هاي بالقوه خويش
2.    احترام به کرامت انسانی و استفاده از نیروی بیکران اندیشه¬های کارکنان جهت اتخاذ تصمیم بهتر در سازمان
3.    استفاده از تجربه، انديشه و عقايد کارکنان در اداره هر چه بهتر کليه امور سازمان
4.    ایجاد انگیزه و حس رقابت سالم در بین کارکنان.
5.    افزايش مسووليت پذيري در حفظ، بقا و رشد روزافزون سازمان
6.    بهبود ارتباطات و روابط متقابل بين کارکنان و مديران به منظور ارتقاي بهره وري
7.    تلاش در جهت ایجاد شرایط کاری پویا و سازنده با هدف سرعت بخشیدن به روند رشد و دسترسی به اهداف و سیاستهای سازمان با مشارکت کارکنان
8.    بهبود مستمر امور محوله، کاهش هزینه¬ها، بهبود روندها و رفع مشکلات سازمان با بهره¬گیری از نظرات و آرای کارشناسی
9.    شنیدن آرا و اندیشه¬های همه کارکنان
10.    ایجاد انگیزه در کارکنان در به کارگیری نیروهای مبدع و مبتکر
11.    از بین بردن حاشیه نشینی و بی تفاوتی در کارکنان
12.    ارتقاء سطح کارائی کارکنان و نزدیک¬سازی اهداف فرد و سازمان
13.    ایجاد شرایط کاری پویا و سازنده در سرعت بخشیدن به روند رشد و پیشرفت سازمان
14.    ارتقاء سطح کیفی زندگی مادی و معنوی و سلامت و نشاط روحی در کارکنان
15.    ایجاد حس مالکیت در کارکنان
16.    افزایش توان اجرایی مدیریت در اداره امور سازمان
17.    افزايش قدرت انعطاف پذيری سازمان در برابر شرايط نامطمئن محيطی و حذف کارهای زائد اداری و اثرات بوروکراسی اداری.
18.    تسهیل در گردش اطلاعات در درون سازمان
19.    القای نگاه یکپارچه و همسو در مجموعه کارکنان و مدیران سازمان و پرهیز از کار انفرادی