اوقات شرعی 
 
  فلسفه نظام پيشنهادها

آنچه در نظام پيشنهادها به عنوان اهداف آرماني و در حقيقت به‌ عنوان فلسفه به‌کارگيري آن مطرح است، افزايش توان سازمان در مقابل خواست‌هاي متغير ذينفعان از طريق ارج نهادن به فضايل و توانايي‌هاي انسان و همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف سازمان مي‌باشد. به‌ طور کلي فلسفه بکارگيري نظام پيشنهادها را مي‌توان به‌صورت زير بيان کرد:
*    ارج نهادن به شأن و منزلت انسانی کارکنان و قابلیت های آنان در محیط کار و عینیت بخشیدن به مبانی فرهنگ اسلامی مبتنی بر تعالی انسانها.
*    افزايش حس تعلق سازماني در کارکنان
*   همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف سازمان
*    اشاعه فرهنگ مشارکتي و همکاري جمعي در حل مشکلات و بهبود روابط کاري و رفتار سازمانی
*  خلاقيت
*    بهبود جويی
*   عارضه يابي
*   عادت گريزي
*  كار گروهي
*  مسئوليت پذيري