اوقات شرعی 
 
  مفهوم پیشنهاد و نظام پیشنهادها

1- پیشنهاد: پیشنهاد عبارت است از یک نظر و یافته ذهنی که فرد و یا گروهی به منظور بهبود و اصلاح امور و یا ایجاد یک تغییر و تحول در راستای بهینه¬سازی روند جاری به دور از کلیه توقعات شخصی مطرح می-کنند.

2-نظام پیشنهادها: نظام پذيرش و بررسی پيشنهادها بخشی از نظام جامع کيفيت T.Q.M است كه به منظور ايجاد روحيه مشارکت فردی و گروهی در بين کارکنان و در راستای بهبود فرآيندها و افزايش بهره وری در سازمان استقرار می يابد.
این سیستم به منظور جلب مشارکت کارکنان، پیشنهادها را در جهت بهبود عملکرد سازمان، دریافت، کارشناسی و به پیشنهادهای پذیرفته شده جوایزی اهداء و آنها را جهت اجرا به واحدهای مربوطه ارسال می¬نماید.