اوقات شرعی 
 
  مفهوم مشارکت و مدیریت مشارکتی
1.    مشارکت: مشارکت عبارت است از چالشی ذهنی و عاطفی که افراد را بر می¬انگیزد تا داوطلبانه، برای تحقق اهداف مورد نظر سازمان، همکاری نموده و در مسؤولیت¬ها و نتایج حاصله سهیم شوند.
2.    مدیریت مشارکتی: مدیریت مشارکتی یک شیوه یا روش مدیریتی است که با توجّه به سطح آمادگی کارکنان، به منظور ایفای نقش حقیقی ایشان به عنوان عضو مفید و موثر سازمان، کارکنان را در همه فعالیت¬های مربوطه مشارکت داده و از توانایی¬های ایشان جهت انجام امور و نیل به اهداف سازمانی بهره می¬گیرد.