اوقات شرعی 
 
  مستندات مربوط به نظام پیشنهادها

1-    مصوبه شماره 430/13.ط مورخ 15/12/1379 طرح استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه های دولتی
2-    دستورالعمل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها (موضوع بندهای 3 و 8 مصوبه شماره 430/13.ط مورخ 15/12/1379 شورای عالی اداری) بخشنامه شماره 195940/1900 مورخ 24/10/81
3-    آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری شماره 4221/44196 مورخ 14/1/1389
4-    دستورالعمل ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه های اجرایی) شماره 35622/90/200 مورخ 23/7/1390