خدمات الکترونیکی استانداری

ردیف عنوان خدمت کلان عنوان زیر خدمت (شناسنامه زیرخدمت) نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت نظرسنجی ثبت شکایات
1 ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی(12012154000) پذیرش ، نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیر مجاز و متخلف غیر حضوری ----- کلیک کنید دریافت خدمت

دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری84693
2 ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی(12012154000) صدور پروانه و نظارت برعملکرد تشکل های مشمول قانون فعالیت احزاب و انجمن ها ----- ----- کلیک کنید دریافت خدمت دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی44168008
3 ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی(12012154000) صدور و تجدید کارت شناسایی پناهندگان غیر حضوری ----- کلیک کنید دریافت خدمت دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی44168008
4 ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی(12012154000) صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمان ها ی مردم نهاد و نظارت بر عملکرد و مجامع عمومی آنها ----- ----- کلیک کنید دریافت خدمت دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی44168008
5 ارائه خدمات پاسخگویی به شکایات رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی غیر حضوری ----- کلیک کنید دریافت خدمت دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی44168008
6 ارائه خدمات آموزشی در سطح استان (18052172000) برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان غیر حضوری ----- کلیک کنید دریافت خدمت دفتر برنامه ریزی ،بودجه و تحول اداری84693402
7 خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی ملاقات عمومی استاندار غیر حضوری ----- کلیک کنید دریافت خدمت اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل84694550